I. Dane firmy i postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulamin”) sporządzono zgodnie z wymogami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) (dalej "Ustawa") oraz innych właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego pok-ter.pl (dalej zwany „Sklep”) i na stronie allegro.pl należącej do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182 oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 2. Sklep oraz strona internetowa www.totukupisz.pl  własnością firmy "POK-TER" S.C Gabriela, Janusz, Mateusz Tereszkiewicz
 3. , Chmielnik 484c 36-016 Chmielnik, NIP: 813 373 00 78, REGON: 690055452 zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Adres e-mail: biuro@totukupisz.pl , nr tel. +48 537907777 zwanej dalej "POK-TER" S.C
 4. Kupującym (dalej zwany „Kupujący”) jest osoba, która złożyła zamówienie na produkt oferowany przez POK-TER za pośrednictwem Sklepu.
 5. Kupujący przed złożeniem zamówienia zapoznaje się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
 6. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej w formie trwałego nośnika informacji i jest dostarczany Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w zamówieniu.

II. Ceny i oferta

 1. Wszystkie produkty prezentowane na stronach internetowych Sklepu pochodzą z legalnych źródeł.
 2. Ceny produktów oferowanych za pośrednictwem Sklepu wyrażone w polskich złotych i cenami brutto, tj., z zastrzeżeniem ust. 3, zawierają aktualnie obowiązującą stawkę podatku VAT . Cena, o której mowa w zdaniu poprzednim, jest wiążąca dla Kupującego i POK-TER S.C , jeśli zostanie potwierdzona poprzez przyjęcie zamówienia do realizacji.
 3. Ceny produktów nie zawierają cła (jeśli jego uiszczenie jest wymagane przy dostawie/wysyłce produktu) oraz kosztów ich dostawy do Kupującego tj. opłat związanych z transportem i/lub usług pocztowych. Koszty te określone w aktualnym cenniku dostaw udostępnianym za pośrednictwem strony internetowej Sklepu. O dodatkowych kosztach (w tym wysokości cła) Kupujący jest odrębnie informowany.".
 4. Wszelkie informacje i ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu nie ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy (w rozumieniu art. 71 k.c.) na warunkach określonych w Regulaminie. Zawarcie umowy następuje w momencie przyjęcia Zamówienia do realizacji.

III. Składanie i realizacja zamówień

 1. Sklep służy do dokonywania zakupów oferowanych przez Totukupisz produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Po złożeniu zamówienia Totukupisz kontaktuje się z Kupującym za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na wskazany w zamówieniu przez Kupującego adres lub telefoniczne pod podanym przez klienta numerem.
 3. Podstawą do realizacji zamówienia jest prawidłowe przekazanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia oraz przyjęcie wspomnianego zamówienia do realizacji. Informacje dotyczące zakresu danych niezbędnych do realizacji zamówienia oraz formy ich przekazania znajdują się na stronie internetowej Sklepu.
 4. Zamówienia można składać przez całą dobę. Zamówienia złożone w soboty, niedziele lub święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym po dniu złożenia zamówienia.
 5. Kupujący otrzymuje potwierdzenie otrzymania danych, o których mowa w ust. 3, oraz potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, o ile realizacja zamówienia jest możliwa. Powyższe potwierdzenia przekazywane są za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. W przypadku, gdy zamówienie nie może zostać zrealizowane w związku z niedostępnością zamówionego produktu,sklep internetowy Totukupisz niezwłocznie zawiadomi Kupującego o tym fakcie (w sposób, o którym mowa w ust. 5).
 7. W przypadku, gdy Kupujący dokonał wpłaty z tytułu złożonego zamówienia i zaistniała sytuacja, o której mowa w ust. 6, POK-TER S.C Gabriela, Janusz, Mateusz Tereszkiewicz zwraca kwotę wpłaconą przez Kupującego na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego bez zbędnej zwłoki.
 8. Za chwilę rozpoczęcia realizacji zamówienia, uznaje się chwilę, w której nastąpiło potwierdzenie przez Totukupisz przyjęcia zamówienia do realizacji.
 9. Zamówienia będą realizowane w terminie od 1 – 7 dni roboczych jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem, że w przypadku płatności przelewem bankowym, termin ten liczony jest od dnia otrzymania na rachunek bankowy POK-TER S.C pełnej wpłaty z tytułu ceny zamówionego produktu oraz kosztów jego dostawy.
 10. Kupujący jest informowany o stanie realizacji zamówienia poprzez korespondencję przekazywaną na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany w formularzu zamówienia.
 11. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT, sporządzane zgodnie z wyborem Kupującego i danymi przekazanymi podczas składania zamówienia.
 12. Najpóźniej wraz z produktem, Kupującemu dostarczane jest potwierdzenie zawarcia umowy na trwałym nośniku informacji lub w zwykłej formie pisemnej.

IV. Sposób i termin płatności

 1. Kupujący może dokonać płatności następującymi metodami:
  • przelewem bankowym – w terminie 3 dni po złożeniu zamówienia (numer konta bankowego zostanie przekazany Kupującemu wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji), albo
  • gotówką (za pobraniem) – przy odbiorze zamówienia poprzez przekazanie gotówki, odpowiednio - na poczcie, kurierowi lub w siedzibie POK-TER S.C Gabriela, Janusz, Mateusz Tereszkiewicz,
 2. O Dostępności metod płatności dla danego produktu Kupujący jest zawsze informowany.
 3. Kupujący składając zamówienie wyraźnie potwierdza, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Potwierdzenie następuje poprzez naciśniecie przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

V. Dostawa

 1. Przesyłka wysyłana jest na adres wskazany przez Kupującego, jako adres dostawy.
 2. POK-TER S.C Gabriela, Janusz, Mateusz Tereszkiewicz może dostarczać zamówione produkty w szczególności za pośrednictwem Poczty Polskiej, wyspecjalizowanej firmy kurierskiej wskazanej przez POK-TER S.C Gabriela, Janusz, Mateusz Tereszkiewicz, lub umożliwia odbiór osobisty zamówionych produktów. Wskazanie aktualnie dostępnych metod dostawy, w tym informacji o możliwości i zasadach odbioru osobistego, następuje poprzez ich umieszczenie na stronie internetowej Sklepu. O Dostępności metody dostawy dla danego produktu Kupujący jest zawsze informowany.
 3. Koszty przesyłki oraz warunki, przy których koszty przesyłki pokrywane są przez POK-TER S.C Gabriela, Janusz, Mateusz Tereszkiewicz, określone są na stronie internetowej Sklepu.
 4. Całkowity czas doręczenia przesyłki jest równy sumie okresu, w którym jest realizowane zamówienie oraz okresu, w którym przesyłka jest dostarczana przez zewnętrzną firmę świadczącą usługi pocztowe lub kurierskie. Orientacyjny czas dostawy zamówienia wysłanego za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej na stronie internetowej Sklepu lub czas niezbędny na udostępnienie Kupującemu przesyłki z zamówieniem do odbioru (w przypadku wybrania opcji odbioru osobistego) wynosi 1-7 dni roboczych po dniu nadania przesyłki przez POK-TER S.C oraz 2-5 dni roboczych po dniu nadania przesyłki, w przypadku przesyłki realizowanej za pośrednictwem Poczty Polskiej z zastrzeżeniem pkt. III ust. 9.
 5. Wszystkie przesyłki są ubezpieczone.
 6. Kupujący jest zobligowany do zwrócenia należytej uwagi na to, w jakim stanie jest odbierana przesyłka. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas dostawy, w tym zerwania taśmy, Kupujący powinien odmówić przyjęcia przesyłki, wypełnić w obecności pracownika firmy dostarczającej zamówienie stosowny formularz reklamacyjny (protokół szkody/protokół uszkodzenia przesyłki) i niezwłocznie zgłosić ten fakt do POKTER S.C .
 7. W przypadku niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem Kupujący powinien odmówić przyjęcia niezamawianych produktów i niezwłocznie powiadomić o tym POK-TER S.C .

VI. Reklamacja, gwarancja, odstąpienie od umowy

 1. Produkty oferowane przez POK-TER S.C Gabriela, Janusz, Mateusz Tereszkiewicz są fabrycznie nowe. W przypadku oferowania produktów używanych Kupujący jest o tym wyraźnie informowany.
 2. POK-TER S.C ma obowiązek dostarczania produktów bez wad.
 3. Kupującemu przysługują określone prawa z tytułu rękojmi za wady realizowane na zasadach określonych ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) i w Kodeksie cywilnym.
 4. Kupujący może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 7. Bieg terminu na odstąpienie rozpoczyna swój bieg od dnia dostarczenia towaru Kupującemu na wskazany przez niego adres w zamówieniu.
 5. Kupujący odstępuje od umowy, składając POK-TER S.C oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Kupujący może złożyć także oświadczenie o odstąpieniu od umowy bezpośrednio na stronie internetowej POK-TER S.C Gabriela, Janusz, Mateusz Tereszkiewicz
 6. Po złożeniu oświadczenia POK-TER S.C niezwłocznie przesyła Kupującemu na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu dostarczenia produktu innego niż najtańszy oferowany przez POK-TER S.C, POK-TER S.C nie jest zobowiązany po odstąpieniu od umowy do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Kupujący odstępując od umowy ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 9. W przypadku, gdy w związku ze sprzedażą zwracanego towaru wystawiono fakturę, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury korygującej zostaną wysłane do Kupującego listem priorytetowym.
 10. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz datę powstania wady. Wzór zgłoszenia reklamacyjnego jest umieszczony na stronie internetowej Sklepu i stanowi Załącznik numer 2 do niniejszego Regulaminu.
 11. Reklamacja może zostać złożona w formie pisemnej na adres podany w pkt. I ust. 2 niniejszego Regulaminu.
 12. W przypadku uwzględnienia reklamacji, w zależności od treści zawartego w niej żądania, towar uszkodzony zostanie nieodpłatnie naprawiony lub wymieniony na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Kupującego inny sposób zaspokojenia.

 

VIII. Ochrona danych osobowych

 

 

 1. Poprzez przekazanie danych będących podstawą do realizacji zamówienia, Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie POK-TER S.C oraz na ich przetwarzanie przez POK-TER S.C w celu realizacji zamówienia, w tym w celu przeprowadzenia prawidłowej weryfikacji danych dotyczących zamówienia, informowania o etapach realizacji zamówienia, organizacji odbioru osobistego zamówienia, a także w celu przesyłania innych informacji dotyczących POK-TER S.C  i jej oferty. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania tych danych powodować będzie niemożność złożenia zamówienia.
 2. Dane osobowe Kupującego są poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim dla celów innych niż realizacja zamówienia, na co Kupujący wyraża zgodę.
 3. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie od POK-TER S.C korespondencji dotyczącej POK-TER S.C poprzez:
  • pocztę elektroniczną – na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zamówienia;
  • pocztę tradycyjną – na adres korespondencyjny podany w formularzu zamówienia lub w przypadku braku podania adresu korespondencyjnego – na adres zamieszkania podany w formularzu zamówienia;
 4. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.) dane klientów POK-TER są gromadzone i przetwarzane z należytą starannością w celu ochrony interesów osób, których dotyczą, w tym m.in. odpowiednio chronione przed dostępem osób nieupoważnionych.
 5. Administratorem zbioru danych osobowych jest POK-TER S.C Gabriela, Janusz, Mateusz Tereszkiewicz, Chmielnik 484c 36-016 Chmielnik, NIP: 8133730078, REGON: 365721509.
 6. Każdy podmiot, którego dane znajdują się w bazie danych POK-TER S.C , ma prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawiania oraz usuwania. Wszelkie zmiany w tym zakresie należy zgłaszać do administratora danych.

IX. Postanowienia końcowe

 1. POK-TER S.C dokłada należytej staranności, aby treść opisująca towary oferowane przez Sklep jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości.
 2. Zakazane jest umieszczanie w serwisie internetowym POK-TER S.C jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje.
 3. Regulamin jest dostępny dla każdego Kupującego.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), przepisy Kodeksu cywilnego oraz odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Regulamin obowiązuje od 25.12.2014 roku.

Dokumenty do pobrania

Pobierz regulamin w PDF  

Formularz reklamacyjny

Oświadczenie